Ekonomija

EPS je od danas akcionarsko društvo

Elektroprivreda Srbije promenila je pravnu formu iz javnog preduzeća u akcionarsko društvo, s obzirom da su danas u Centralni registar depo i kliring hartija od vrednosti upisane akcije EPS-a.

Na sajtu EPS su, takođe, promenjeni podaci i navedeno je da je EPS akcionarsko društvo i najveća kompanija u Srbiji, privredni i energetski oslonac zemlje, kao i da su osnovne delatnosti EPS AD proizvodnja, snabdevanje i trgovina električnom energijom. Kako je navedeno, osnivač i jedini akcionar EPS AD je Republika Srbija, a prava osnivača ostvaruje Vlada Srbije. Osnovni kapital Društva je 100 odsto akcijski kapital i podeljen je na 36.510.509 običnih akcija sa pravom glasa, pojedinačne nominalne vrednosti od 10.000,00 dinara. Sve obične akcije izdate su i u vlasništvu su osnivača. Organi Akcionarskog društva Elektroprivreda Srbije su Skupština, Nadzorni odbor i Izvršni odbor. Skupština imenuje članove Nadzornog odbora, dok Nadzorni odbor imenuje generalnog direktora i izvršne direktore koji čine Izvršni odbor.

„EPS je u potpunosti posvećen ostvarenju svoje misije, a to je sigurno snabdevanje kupaca električnom energijom, pod tržišno najpovoljnijim uslovima, uz stalno podizanje kvaliteta usluga, unapređenje brige o životnoj sredini i uvećanje dobrobiti zajednice u kojoj posluje. EPS nastoji da bude društveno odgovorna, tržišno orijentisana i profitabilna kompanija, konkurentna na evropskom tržištu i sa značajnim uticajem u regionu, prepoznata kao pouzdan partner domaćim i međunarodnim kompanijama“, navedeno je na sajtu. Navodi se i da je Privredno društvo EPS Trgovanje“ d.o.o. Ljubljana, osnovano 1. jula 2014. kao prvo PD koje je EPS osnovao u inostranstvu radi trgovine električnom energijom. EPS je vertikalno organizovano preduzeće, koje ima osnivačka prava u dva zavisna privredna društva i tri javna preduzeća na Kosovu i Metohiji. Od juna 1999. godine EPS nije u mogućnosti da upravlja svojim kapacitetima na Kosovu i Metohiji. Izvor-foto: Agencije i portali

Categories: Ekonomija

Leave a Reply