Društvo

LESKOVAC: Održana 7. Sednica Gradske skupštine

Na današnjoj sedmoj sednici odbornici su razmotrili i usvojili Predlog Deklaracije o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima , kao i Predlog Kodeksa ponašanja službenika i nameštenika u Gradskoj uprravi,Gradskom javnom pravobranilaštvu i Službi za budžetsku inspekcju grada Leskovca. Posebno mesto zauzelo je pitanje koje se odnosilo na Predlog odluke o davanju saglasnosti na Sporazum o regulisanju međusobnih odnosa između grada Leskovca, Apotekarske ustanove i firme FARMALOGIST.Kako je u obrazloženju istakao gradonačelnik Leskovca dr sci med Goran Cvetanović na osnovu ovog sporazuma grad se  obavezuje da ,,Farmalogistu”, kao dobavljaču nekadašnje Apotekarske ustanove isplati sumu od skoro 94,4 miliona dinara na ime osnovnog duga i zateznih kamata. Cvetanović je podvukao da je deo duga vraćen i ostalim dobavljačima čime se stvaraju uslovi da se svim radnicima Apoteka isplate zaostale zarade do kraja naredne godine. Kako je ovim sporazumom predviđeno dug će se otplaćivati na 36 rata uz mogućnost da ukoliko grad Leskovac ranije namiri dug u celosti budu otpisani sudski troškovi u iznosu od 40 odsto. Usvojen je i Tromesečni izveštaj za treći kvartal o praćenju rada javnih i javo komunalnih preduzeća kroz analizu rada i mišljenja za period od 1.1. do 30.9. ove godine, kao i Predlog Izmena i dopuna plana i programa investicija  komunalnog održavanja za potrebe grada Leskovca za 2020. godinu sa fnansijskim planom. Odbornici su se pozitivno izjasnili o Predlogu Aneksa 1 ugovora o pražnjenju fekalnih tankova i čišćenju kanalizacione mreže na lokaciji Zelena zona, kao i o Predlogu Izmene i dopune operatvnog programa čišćenja kanalizacione mreže u ovoj zoni. Na sednici Gradske skupštine usvojeni su Programi rada i poslovanja JP Urbanizam i izgradnja, JP Vodovod, JP Toplana, JP Komunalac, JKP Grdelica , JP Dom  i JP Gradska autobuska stanica,kao i predlozi Ugovora o pružanju usluga ovih poreduzeća na osnovu obaveze prema gradu Leskovcu kao njihovom osnivaču. Na sednici odbornici su razmotrili i suvojili i Srednjoročni plan strategije poslovanja i razvoja JP Urbanizam i izgradnja od 1.1. 2021. do 31.12. 2025. godine.Pred lokalnim parmalemntom našao  se i Predlog rešenja o razrešenju i imenovanju članova Komisije Skupštine grada za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora javnih i javno  komunalnih preduzeća čiji je osnivač grad Leskovac, a razmotren je i usvojen i Predlog rešenja o obrazovanju Komisije za planove grada.

Categories: Društvo

Leave a Reply