Ekonomija

CEDEF: Savremene tehnologije i načini finansiranja energetski efikasnih objekata

CEDEF savetovanje

Centralno evropski forum za razvoj, CEDEF, pod institucionalnim pokroviteljstvom Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS i Pokrajnskog sekretarijata za energetiku i mineralne sirovine APV, a u saradnji sa Inženjerskom komorom Srbije i Republičkom agencijom za stanovanje organizovao je konferenciju Održiva gradnja:
SAVREMENE TEHNOLOGIJE I NAČINI FINANSIRANJA ENERGETSKI EFIKASNIH OBJEKATA

CEDEF konferencija Održiva gradnja: „SAVREMENE TEHNOLOGIJE I NAČINI FINANSIRANJA ENERGETSKI EFIKASNIH OBJEKATA“, ima za cilj da:

– predstavi primenjena tehnološka rešenja koja omogućavaju izgradnju energetski efikasnih objekata odabirom adekvatnih materijala za gradnju i izolacionih materijala, kao i sistema KGH
– stavi u fokus načine finansiranja energetski efikasnih projekata
– ukaže na ekonomske efekte primene standarada održive gradnje
– predoči rezultate primene sertifikacije i izdavanja energetskih pasoša zgrada u Srbiji.

Porastom standarda života, raste i potrošnja kako toplotne energije za grejanje, tako i energije za hlađenje. Zbog velike potrošnje energije u zgradama, a istovremeno i najvećeg potencijala energetskih i ekoloških ušteda, energetska efikasnost i održiva gradnja danas postaju prioriteti savremene arhitekture i energetike. Ovo je područje prepoznato kao oblast koja ima najveći potencijal za smanjenje ukupne potrošnje energije.

Procjenjuje se da zgrade u proseku troše 30% do 40% globalne energije. Da bi objekat bio energetski efikasan, neophodno je da uz primenu novih tehnologija i uvođenje novih visoko kvalitetnih energetskih materijala i sistema omogući termičke uštede i uštedu energije generalno. Najčešće tipične slabe tačke na zgradama, koje mogu negativno da utiču na energetsku efikasnost su:

– Gubitak energije preko površine krova
– Gubitak energije preko prozora
– Izolacija spoljašnjih zidova
– Gubitak energije preko podrumskih plafona i podova
– Gubitak energije preko sistema grejanja
– Gubici nepraktičnom ventilacijom

Unapređenje energetske efikasnosti u zgradarstvu je od izuzetnog značaja, jer je najracionalnije i dugoročno najisplativije rešenje za uštedu energije upravo ulaganje u energetsku efikasnost zgrada, odnosno materijale za termoizolaciju i korišćenje obnovljivih izvora, kroz koje se povećava vrednost zgrade i omogućava brz povraćaj uloženih sredstava.

U Srbiji su prisutne kreditne linije kod razvojnih i komercijalnih banaka za finansiranje projekata energetske efikasnosti, poput linija EBRD, KfW, Sberbanke i drugih, dok je ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine RS je najavilo da će Srbija i njeni građani od 2014. godine imati na raspolaganju povoljna sredstva iz Fonda za energetsku efikasnost kako bi bile ostvarene energetske uštede u stambenim objektima. Sredstva iz tog budžetskog fonda, direktno ili indirektno – posredstvom banaka, moći će da koriste, pored građana i preduzeća, razne institucije i organizacije koje žele da unaprede svoju energetsku efikasnost i na taj način ostvare uštede. Najavljeno je da će do kraja 2013. godine biti napravljen godišnji plan aktivnosti Fonda. Odobravanje sredstava od sledeće godine, kada se fond osnuje, biće javno, na bazi konkursa. Novac iz tog fonda će moći da se koristi za radove na fasadi, stolariji, izolaciji objekta, upotrebi obnovljivih izvora energije, a građani mogu da na osnovu podsticajnih mera za korišćenje obnovljivih izvora enegije ugrade solarne panele na svojim objektima, kako bi dobili električnu i toplotnu energiju.

Takođe, prema nedavno usvojenom Zakonu o Efikasnom korišćenju energije, tokom 2014. godine se očekuje i početak primene ESCO ugovora koji se potpisuju prilikom realizacije ESCO projekta koji obuhvata rekonstrukciju, sanaciju, modernizaciju postojećeg građevinskog objekta uz garanciju da će posle izvršenih radova on biti energetski efikasniji. Ceo koncept datira iz 70 godina kada je nastao u SAD. Od susednih zemalja njegova primena je započela u Hrvatskoj.

Nove mogućnosti su dostupne i kroz javno privatna partnerstva. Zakon o Javno-privatnom partnerstvu i koncesijama, donet krajem 2011. godine, znatno olakšava privlačenje domaćih i stranih investitora i banaka za finansiranje i vođenje projekata od opšteg interesa i pojednostavljuje administrativne procedure. Jedan od modela ugovora o JPP za projekte EE su Ugovori o garantovanim uštedama po kojima ESCO garantuje da će uštede energije dostići ugovoreni minimum. U slučaju da do toga ne dođe, ESCO isplaćuje razliku korisniku energije.

Kako je sektor zgradarstva energetski najzahtevniji sektor u Srbiji, i predstavljao je oko 44% ukupne potrošnje finalne energije u 2008, Republika Srbija je u skladu Direktivnom EU donela Pravilnik o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada koji je stupio na snagu 30. septembra 2012.

Domaćinstva koriste oko 56% ukupne potrošnje električne energije u Srbiji i oko 65% te potrošnje se koristi za zagrevanje prostora u stambenom sektoru. Postoji veliki potencijal za uštedu energije i širok spektar različitih mera energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva. Objekti izgrađeni tokom sedamdesetih godina prošlog veka, koji ujedno predstavljaju i najveći deo stambenog fonda Srbije, imaju prosečnu potrošnju oko 190kWh po metru kvadratnom na godišnjem nivou. Smanjenjem potrošnje energije u zgradama za 50%, u vremenskom intervalu od nekoliko decenija, uz ulaganja u omotače, instalacije i sisteme KGH i kontrole, rešila bi se i pitanja:

– energetske sigurnosti i bezbednosti,
– troškovne efikasnosti grejanja,
– nedovoljno efikasnih i štetnih uređaja za grejanje i hlađenje prostora,
– komfora i zaštite zdravlja korisnika,
– zagađenja vodotokova.

CEDEF biomasa

U svrhu unapređenja energetske efikasnosti svojih članica, Ministarski savet EU je u 2010. godini doneo tri Direktive Evropske unije u oblasti efikasnosti energetskih usluga, energetskih performansi zgrada i obeležavanju efikasnosti.

Direktiva Evropskog parlamenta o energetskim performansama zgrada ima za cilj da promoviše poboljšanje energetskih performansi zgrada na teritoriji Evropske unije, uzimajući u obzir klimatske i lokalne uslove, kao i potrebe unutašnje klime i troškovnu efikasnost. Direktivom je utvrđen opšti okvir za metode proračunavanja integrisanih energetskih performansi objekata i definisani su:

– minimalni zahtevi za energetske performanse novih i velikih postojećih objekata,
– uslovi za izdavanje energetskih sertifikata za zgrade,
– modaliteti za redovnu kontrolu kotlova i sistema klimatizacije u zgradama i
– principi kontrole toplotnih instalacija sa kotlovima starijim od 15 godina.

Koncept sertifikacije zgrada (energetski pasoš zgrade), uključen u Direktivu 2010/31/EU o energetskim karakteristikama zgrada, predstavlja rezultat napora da se radikalno utiče na sektor zgradarstva koji učestvuje u EU sa više od 40% u finalnoj potrošnji energije.

Direktiva 2010/31/EU, čiji je cilj unapređenje energetskih karakteristika zgrada, uzima u obzir spoljne klimatske uslove, lokalne uslove i tradiciju gradnje, kvalitet unutrašnjeg konfora i kvaliteta vazduha kao i ekonomsku isplativost. U tom smeru „stara“ parola EU – 20/20/20 (20% smanjenja emisije CO2 uz 20% energije iz obnovljivih izvora do 2020. godine), već dobija naslednika 90/90/50: rekonstrukcija 90% postojećeg zgradarskog fonda uz 90% smanjenja potrošnje energije u zgradarstvu do 2050. godine. U skladu sa tim, procenjuje se da će u narednim decenijama samo u Evropi ovaj poduhvat obezbediti oko pola miliona radnih mesta.

Categories: Ekonomija

Leave a Reply