Hronika

Van­da­li­ma u Fe­de­ra­ci­ji BiH sme­ta­ju i mr­tvi Sr­bi

Ne­ma kra­ja skr­na­vlje­nju srp­skih bo­go­mo­lja, gro­ba­lja i spo­men-obe­lež­ja na pod­ruč­ju Fe­de­ra­ci­je BiH. Po­tvr­đu­ju to i dva naj­no­vi­ja pri­me­ra van­da­li­zma, po­či­nje­nog na pod­ruč­ju fe­de­ral­ne op­šti­ne Kla­danj. U pro­te­klih ne­ko­li­ko da­na van­da­li su oskr­na­vi­li spo­men-plo­ču po­dig­nu­tu u znak se­ća­nja na 24 srp­ska bor­ca i ci­vi­la ko­je su u kla­danj­skom me­stu Je­la­či­ći 14. ja­nu­a­ra 1994. go­di­ne ubi­le mu­sli­man­ske pa­ra­voj­ne sna­ge, i sru­ši­li osam nad­grob­nih spo­me­ni­ka na pra­vo­slav­nom gro­blju u se­lu Ko­va­či­ći.

Pred­sed­nik Skup­šti­ne Re­pu­blič­ke or­ga­ni­za­ci­je po­ro­di­ca za­ro­blje­nih i po­gi­nu­lih bo­ra­ca i ne­sta­lih ci­vi­la Bra­ni­mir Ko­jić ka­že da je ti­me Sr­bi­ma još jed­nom po­ru­če­no da ni­su do­bro­do­šli u Fe­de­ra­ci­ju BiH i da sme­ta­ju i po­smrt­ni osta­ci nji­ho­vih srod­ni­ka.

„To ne­dvo­smi­sle­no go­vo­ri da je BiH dr­ža­va bez bu­duć­no­sti, jer gde sme­ta­ju i gro­blja i spo­men-plo­če, tu ne­ma ni re­či o su­ži­vo­tu i to­le­ran­ci­ji”, na­po­mi­nje Ko­jić i do­da­je da je pro­blem u ne­ka­žnja­va­nju van­da­la, kao što je to slu­čaj u Fe­de­ra­ci­ji BiH, jer „sve što ni­je ka­žnji­vo je do­zvo­lje­no”.

Sa­zna­nja ko­ji­ma ras­po­la­žu u Od­bo­ru za za­šti­tu pra­va Sr­ba u Fe­de­ra­ci­ji BiH go­vo­re da mr­žnja pre­ma Sr­bi­ma i sve­mu što je srp­sko, kad je reč o Klad­nju, ni­je ni­ka­kva no­vi­na. Pred­sed­nik tog od­bo­ra Đor­đe Ra­da­no­vić pod­se­ća da je u cen­tru Klad­nja do 1941. go­di­ne po­sto­ja­la ve­li­ka pra­vo­slav­na cr­kva ko­ja je sru­še­na i ni­kad ni­je ob­no­vlje­na, ze­mlji­šte je, pre­ma nje­go­vim re­či­ma, uzur­pi­ra­no i na nje­mu će, ka­ko je pla­ni­ra­no, bi­ti iz­gra­đe­na pi­ja­ca.

„Op­štin­ske vla­sti ne na­me­ra­va­ju da to ze­mlji­šte vra­te Srp­skoj pra­vo­slav­noj cr­kvi. Svo­je­vre­me­no je je­dan od biv­ših na­čel­ni­ka Klad­nja iz­ja­vio ’da smo hte­li cr­kvu, ne bi­smo je ru­ši­li ’41’”, ka­že Ra­da­no­vić i na­po­mi­nje da je na pod­ruč­ju op­šti­ne Kla­danj do 1991. go­di­ne ži­ve­lo bez­ma­lo 3.000 Sr­ba.

U kla­danj­skim me­sti­ma u ko­ji­ma su na pra­de­dov­skim og­nji­šti­ma ži­ve­li Sr­bi ne­ma vi­še ni spo­me­ni­ka žr­tva­ma iz Dru­gog svet­skog ra­ta. I oni su sru­še­ni. „Evi­dent­no je da su svi ovi in­ci­den­ti deo sin­hro­ni­zo­va­ne ak­tiv­no­sti gru­pe lju­di pro­tiv sve­ga što je bi­lo srp­sko”, za­klju­ču­je Ra­da­no­vić.

Na gro­blju u Ko­va­či­ći­ma sru­še­ni su spo­me­ni­ci po­ro­di­ca Mi­le­tić, Alek­sić i Sa­vić. Spo­men-plo­ča u Je­la­či­ći­ma, ko­ja se pe­ti put na­šla na me­ti van­da­la, oskr­na­vlje­na je do te me­re da se mo­ra na­pra­vi­ti no­va. U Za­vi­čaj­nom udru­že­nju „Je­la­či­ći” ka­žu da su „sva­ko skr­na­vlje­nje plo­če pri­ja­vlji­va­li po­li­ci­ji”, ali da „po­či­ni­o­ci ni­su ni­ka­da pro­na­đe­ni i ka­žnje­ni, prenosi Vaseljenska.

Categories: Hronika

Leave a Reply