Društvo

AKTUELNO – Agencija za borbu protiv korupcije: Rakočević može biti predsednik UNS-a, nema sukoba interesa

„Nema zakonskih smetnji da pored javne funkcije direktora Doma kulture u Gračanici obavljate dužnost predsednika Udruženja novinara Srbije, odnosno navedena situacija sama po sebi ne predstavlja sukob interesa u smislu odredaba Zakona“, navela je Agencija za borbu protiv korupcije u obaveštenju poslatom novinaru Živojin Rakočeviću. Ovu informaciju su sa medijima podelili članovi Uprave UNS-a, njih 12.

Živojin Rakočević je, nakon što je Кandidaciona komisija UNS-a u sredu usvojila prigovore Anela Grbovića i Dragane Pejović na njegovu kandidaturu za predsednika UNS-a, sa dva glasa za (Petar Jeremić i Ljiljana Smajlović) i jednim protiv (Snežana Bradić), zatražio od Agencije tumačenje da li je u sukobu interesa ukoliko bude izabran za predsednika UNS-a, imajući u vidu član 20 Statuta UNS-a na koji su se članovi Кandidacione komisije pozvali, a na osnovu kojeg, navodno, ne može biti uvršćen u konačnu listu kandidata za izbor u organe UNS-a.

Agencija je, između ostalog, istakla da obavljanjem dužnosti predsednika UNS uz javnu funkciju direktora Doma kulture u Gračanici, Rakočević nije „u povredi odredbi čl. 40. st.1. Zakona o sprečavanju korupcije u vezi čl. 20 Statuta UNS, niti u navedenoj situaciji postupa suprotno odredbi čl.49. Zakona.“

Agencija je navela i da je „uvidom u mišljenje Privremenog organa grada Prištine utvrđeno, pored ostalog, da Skupština grada Prištine, odsnosno Privremeni organ Prištine, ima status osnivača Doma kulture Gračanica, te shodno navedenom funkcija direktora Doma kulture Gračanica se smatra javnom funkcijom, odnosno u navedenoj situaciji se smatrate javnim funskcionerom“.

„Imajući u vidu navedene zakonske odredbe i odredbe navedenog Statuta (UNS-a, prim.aut.), ocenjeno je da kao javni funkcioner ne pripadate kategoriji lica na koje se odnosi zabrana izbora u organe Udruženja, a koja su navedena u odredbi čl. 20 Statuta UNS-a, odnosno zaposleni, službenici i funkcioneri republičke ili pokrajinske Vlade i ministarstava i sekretarijata i lokalnih organa uprave“, navela je Agencija u obaveštenju Rakočeviću.

Redakcija RTV Kim je imala uvid u obaveštenje Agencije za borbu protiv korupcije dostavljeno Živojinu Rakočeviću. Podsetimo, deo članova Uprave UNS-a ranije je ocenio da je „odbacivanje kandidature Živojina Rakočevića skandal bez presedana“.

Odredbe Zakona o sprečavanju korupcije na koje se poziva Agencija

Odredbama čl.40 st. 1 Zakona o sprečavanju korupcije propisano je da je javni funkcioner dužan da javni interes ne podredi privatnom, da se pridržava propisa koji uređuju njegova prava i obaveze i stvara i održava poverenje građana u svesno i odgovorno obavljanje javne funkcije.

Prema odredbama čl. 41 Zakona sukob interesa je situacija u kojoj javni funkcioner ima privatni interes koji utiče, može da utiče, ili izgleda kao da utiče na obavljanje javne funkcije, a privatni interes je bilo kakva korist ili pogodnost za javnog funkcionera ili povezano lice.

Odredbom člana 49. Zakona propisano je da javni funkcioner ne sme da bude član organa udurženja, niti njegov zastupnik, ako između javne funkcije i članstva u organu udruženja postoji odnos zavisnosti ili drugi odnos kojio ugrožava ili bi mogao da ugrozi njegovu nepristrasnost ili ugled javne funkcije ili ako je zakonom ili drugim propisom zabranjeno da javni funkcioner bude član organa određenog udruženja.

Član 20. Statuta UNS-a

Odredbom člana 20 Statuta UNS-a u organe UNS-a i u organe saveza i asocijacija u kojima je UNS član, ne mogu biti birani članovi UNS-a ako su:

– zaposleni, službenici i funkcioneri republičke ili pokrajinske Vlade i ministarstava i sekretarijata i lokalnih organa uprave;

– funkcioneri u političkim strankama ili ako su članovi u telima političkih stranaka;

– vlasnici, suvlasnici udela ili akcija u pravnom licu koje je osnivač medija, ako u konkretnom mediju ima više od pet zaposlenih, ne računajući same vlasnike ili suvlasnike udela ili akcija onih koji su zaposleni u osnivaču medija i

– direktori medija i njihovi zamenici ako u mediju ima više od 5 zaposlenih, ne računajući same direktore ili zamenike.

Član koji je izabran u organe UNS-a i u organe saveza i asocijacija u kojima je UNS član, može biti opozvan sa funkcije, ako u toku mandata nastupe okolnosti predviđene Statutom i zakonom koje bi onemogućile izbor tog člana u organe UNS-a i u organe saveza i asocijacija u kojima je UNS član. Izvor: radiokim.net

Categories: Društvo

Leave a Reply