Društvo

U toku upis pripadnika nacionalnih manjina u poseban birački spisak za izbore nacionalnih saveta 4. novembra

U toku su aktivnosti koje prethode sprovodjenju izbora za savete nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, povodom učestalih pitanja u vezi sa načinom predaje zahteva za upis pripadnika nacionalnih manjina u Poseban birački spisak obaveštava o sledećem:                                                          Postupak upisa u Poseban birački spisak nacionalne manjine vrši se u skladu sa odredbama Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina  i Pravilnika o načinu vođenja posebnog biračkog spiska nacionalne manjine. Članom 47. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina propisano je da je poseban birački spisak službena evidencija u koju se pripadnik nacionalne manjine upisuje isključivo na lični zahtevdok član 52. predmetnog Zakona precizira da se zahtev za upis u poseban birački spisak podnosi organu uprave jedinice lokalne samouprave prema mestu prebivališta, odnosno mestu boravišta za interno raseljena lica, u pisanoj formi, na posebnom obrascu koji propisuje ministar i svojeručno ga potpisuje. Kako se podnošenjem zahteva za upis u Poseban birčki spisak istovremeno izražava i nacionalna pripadnost u smislu člana 47. Ustava Republike Srbije, pitanje upisa u Poseban birački spisak nacionalnih manjina neophodno je tumačiti u kontekstu potrebe obezbeđivanja delotvornog i potpunog pravnog okvira koji omogućava ostvarivanje slobode izražavanja nacionalne pripadnosti. Istovremeno, potrebno je uvažiti i odredbe propisa kojima se reguliše zaštita i obrada posebno osetljivih podataka i koji propisuju strožije postupanje i u pogledu forme i u pogledu sadržine. U kontekstu navedenih zakonskih odredaba najdelotvornija zaštita slobodno izražene nacionalne pripadnosti bila bi ostvarena ukoliko bi se lični zahtev za upis u poseban birački spisak ovlašćenom službenom licu prema mestu prebivališta podnosio neposredno predajom popunjenog i svojeručno potpisanog obrasca.                                                                                                                  Uvažavajući činjenicu da sprovođenja izbornog postupka za nacionalne savete nacionalnih manjina nalaže i primenu načela ekonomičnosti, u izuzetnim slučajevima moguće je zahteve za upis u poseban birački spisak nacionalne manjine podneti i na drugi način propisan zakonom, u kom slučaju je neophodno da se, u cilju pravne sigurnosti, omogući ovlašćenom službenom licu da nesumnjivo utvrdi identitet podnosioca zahteva kao i da podaci uneti u obrazac zahteva odgovaraju podacima iz lične karte.  Nesumnjivo utvrđivanje identiteta pred nadležnim državnim organima na način kojim je to propisano zakonom neophodno je i u slučaju neposrednog podnošenja zahteva.          Imajući u vidu da je pitanje upisa u Poseban birački spisak i učešće na izborima za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina, neophodno tumačiti u kontekstu omogućavanja ostvarivanja slobode izražavanja nacionalne pripadnosti posebno ističemo da, izuzimajući opšta ili posebna pravila o preduzimanju pravnih radnji preko punomoćnika, zahtev za upis potrebno je tumačiti kao lični čin koji niko ne može da preduzme umesto građanina pripadnika nacionalne manjine niti da prikuplja zahteve i u njihovo ime predaje nadležnom gradskom ili opštinskom organu uprave. Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina zakazani su za 4. novembar.

 

Categories: Društvo

Leave a Reply