Društvo

Počinje obeležavanje Dečije nedelje

Dečija nedelja je ove godine prilika da se skrene pažnja najšire javnosti na problem nasilja nad decom, a svi odgovorni akteri pozovu na čvrsto i umreženo delovanje u cilju nulte tolerancije prema nasilju i zaštite svakog deteta u našem društvu.
U tom svetlu, ovogodišnja Dečija nedelja se održava pod sloganom: „MOJE JE PRAVO DA ŽIVIM SREĆNO I ZDRAVO – za odrastanje bez nasilja“. Program aktivnosti za vreme trajanja Dečije nedelje u 2018. godini realizuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa organizacijom Prijatelji dece Srbije i mrežom organizacija Prijatelja dece na teritoriji cele Republike, uz podršku drugih udruženja građana, vaspitno-obrazovnih i kulturnih institucija, uglednih pojedinaca itd. Dečija nedelja se svakog oktobra realizuje u cilju poboljšanja položaja deteta u Srbiji. Ova nacionalna manifestacija predstavlja uspešan model saradnje države, različitih civilnih i strukovnih organizacija, i povezivanja svih važnih aktera u zaštiti dečjih prava. Dečiju nedelju prepoznaju sve relevantne institucije obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite, kulture, pa se njena uloga iz godine u godinu unapređuje, a izbor najaktuelnijih tema od važnosti za položaj deteta u našem društvu doprinosti tome da se njeni rezultati prepoznaju na nacionalnom nivou.                                                                                                                                       CILjEVI DEČJE NEDELjE SU: skretanje pažnje najšire javnosti na prava i potrebe dece;, ukazivanje na odgovornost koju porodica, škola, država i njene institucije imaju u zaštiti dece, i ostvarivanju njihovih prava; prezentacija do sada postignutih rezultata; ukazivanje na primere dobre prakse i probleme u ostvarivanju prava dece; podsticanje intersektorske saradnje u stvaranju uslova za poštovanje prava, i optimalni razvoj svakog deteta; promocija aktivnog učešća dece u donošenju odluka koje se njih tiču; pokretanje inicijativa i novih akcija koje doprinose poboljšanju položaja dece u Republici Srbiji, i ostvarivanju njihovih prava.
Program aktivnosti Dečje nedelje čini niz akcija na republičkom i lokalnom nivou, uz puno učešće dece i mladih, kojima je ova manifestacija i namenjena. Ciljevi, teme, kao i i programske aktivnosti Dečje nedelje se zasnivaju na relevantnim međunarodnim i nacionalnim dokumentima i propisima i zadacima u procesu pridruživanja EU.
Konvencija o pravima deteta Ujedinjenih nacija (UN), usvojena 1989., a stupila je na snagu 1990. godine, osnovni je dokument za planiranje i realizaciju aktivnosti u toku Dečje nedelje. Generalna skupštine Ujedinjenih nacija 2002. godine, usvojila je i završni dokument ,,Svet po meri dece”, koji je kao ključna veza sa Milenijumskim ciljevima razvoja UN, dao jasne smernice za oblikovanje sveta koji će prava deteta priznati, promovisati, zaštititi i razvijati uslove za njihovo ostvarivanje.
Nacionalni plan akcije za decu (NPA) predstavlja strateški dokument Vlade Srbije za kreiranje politika prema deci. Glavni cilj je obezbeđivanje ravnopravnosti i dostupnosti kvalitetnih i efikasnih javnih službi za decu, a pratili su ga lokalni planovi akcija za decu. Ovaj dokument je istekao krajem 2015. godine, te je neophodno da Republika Srbija pripremi novi dokument, u cilju jasnog fokusa i definisanih prioriteta sistema dečje zaštite.
Porodičnim zakonom u nacionalni pravni okvir ugrađeni su glavni principi Konvencije o pravima deteta, i to: pravo na život, opstanak i razvoj, najbolji interes deteta, pravo na participaciju i pravo na nediskriminaciju.
Kao jedno od savetodavnih tela Vlade, od 2002. godine postoji Savet za prava deteta.
Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, Vlada je donela 2005. godine, a usledili su dokumenti koji doprinose socijalnoj i obrazovnoj inkluziji dece sa smetnjama u razvoju, unapređuju dostupnost obrazovanja i podižu njegovog kvalitet, uz posebnu pažnju koja se poklanja deci iz osetljivih grupa. To je dalo opšti okvir za konkretne mere koje vode stvaranju savremenog inkluzivnog društva koje konstantno treba unapređivati.
Tokom 2012. godine osnovan je Odbor za prava deteta kao posebno radno telo Narodne Skupštine. Strategija obrazovanja do 2020. godine, usvojena je 2012. god. U okviru institucije Zaštitnik građana deluje zamenik koji se bavi pitanjima prava deteta. U narednom periodu, očekuje se i posvećenost u izradi Zakona o zaštitniku prava deteta i Nacionalne strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja.
Ove godine, Dečja nedelja će biti još jedna prilika da se, poštujući odgovarajuća međunarodna i nacionalna dokumenta kao i pozitivne propise, stvore još bolji uslovi za ostvarivanje prava deteta na optimalan razvoj podsticanjem aktivnosti koje doprinose saradničkim odnosima, razumevanju, saosećanju prema drugima, veštini komunikacije i nenasilnim rešavanju konflikta. Deci je potrebna sigurnost, prijatno i mirno okruženje u kome će moći da se optimalno razviju u zdravog i produktivnog pojedinca. Dečja nedelja je prilika da se o ovoj temi govori, kao i da se na republičkom i lokalnom nivou podstaknu konkretne aktivnosti sa ciljem ukazivanja na značaj odrastanja bez nasilja. Kao i da pokaže posvećenog izradi nove Nacionalne strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja
Program aktivnosti za vreme trajanja Dečje nedelje u 2017. godini Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja realizuje u saradnji sa organizacijom Prijatelji dece Srbije i mrežom organizacija Prijatelja dece na teritoriji cele Republike, uz podršku drugih udruženja građana, vaspitno-obrazovnih i kulturnih institucija, uglednih pojedinaca itd.
Program i promotivni materijal Dečje nedelje dostavlja se ministarstvima, školama i predškolskim ustanovama, kao i gradonačelnicima i predsednicima opština u Srbiji, uz poziv da u skladu sa Rimskom deklaracijom Gradonačelnici zaštitnici dece, u svojim zajednicama doprinesu raznolikosti i bogatstvu sadržaja, kao i vidljivosti efekata Dečje nedelje.

 

Categories: Društvo

Оставите одговор