Društvo

Mreže za romska pitanja SKGO- IPA podrška za inkluziju Roma

Stalna konferencija gradova i opština je organizovala šesti po redu sastanak Mreže za romska pitanja, na kojoj je predstavljena tekuća IPA podrška lokalnim samoupravama u oblasti inkluzije Roma i Romkinja, kao i razmena iskustava i primera dobre prakse. Skup je održan uz podršku programa “Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“ – IPA 2016, koji finansira Evropska unija a sprovodi SKGO. Đorđe Staničić, generalni sekretar SKGO je ovom prilikom istakao da je u rešavanju ovog pitanja osetan nedostatak finansijskih sredstava kada su u pitanju mere i aktivnosti u sektoru stanovanja i nedovoljni kapaciteti u lokalnim samoupravama da na sistematičan i održiv način pristupe sveobuhvatnoj podršci romskoj zajednici. To se, pre svega, može videti na primeru angažovanja koordinatora za romska pitanja u lokalnim samoupravama, gde se lokalne samouprave i pored dobre volje i sistematizovanja ovog radnog mesta ova osoba ne zapošljava i poslovi kooridnatora se pridodaju kao dodatni referati već opterećenim drugim lokalnim službenicima, usled zabrane zapošljavanja u javnoj upravi.                                                                                                                                     Stana Božović, državna sekretarka u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja izjavila je da romsko pitanje nije vezano za samo jedno ministarstvo ili instituciju, već da bi bili postignuti svi ciljevi koje je zacrtala Strategija za socijalno uključivanje Roma i Romkinja celo društvo mora biti na jednom zadatku, a to je ravnopravnost svih građana i građanki u Republici Srbiji.                                                                                                                  Božović je informisala prisutne da je Vlada formirala Radnu grupu za izradu Akcionog plana za 2019. godinu za sprovođenje Strategije i istakla da je ovo pitanje u fokusu Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja koje je formiralo Sektor za antidiskriminacionu politiku i unapređenje rodne ravnopravnosti kao deo dodatne institucionalne podrške.                                                                                                                                                     Jovanka Atanacković, v.d. pomoćnica ministra u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture izjavila je da su za poslednjih godinu dana koliko postoji Koordinaciono telo za praćenje realizacije Strategije za socijalno uključivanje Roma i Romkinja, kojim predsedava ministarka Zorana Mihajlović, napravljeni rezultati sa kojima možemo biti zadovoljni jer su se pre svega stvari pokrenule. Ona je izjavila da su doneti brojni propisi koji su omogućili bolje inkluziju Roma i Romkinja u Republici Srbiji, ali da na ovom pitanju treba još raditi. Atanacković je podsetila da Strategija prati pet oblasti: stanovanje, zapošljavanje, obrazovanje, zdravstvenu i socijalnu zaštituda je doneta za period od devet godina, ali da će proces nenog sprovođenja koji nam predstoji biti izazovan. Ona je izjavila da su obrazovanje i zapošljavanje ključni aspekti podrške kako bi Romi i Romkinje punopravno i ravnopravno mogli da budu uključeni u društvo.                                                                                                                                   Ivana Antić, v.d. pomoćnica ministra u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je navela da je ovo ministarstvo nadležno za pitanja ljudskih i manjinskih prava, registra nacionalnih zajednica i shodno tome postavljen je jasan okvir za unapređenja položaja nacionalnih manjina u Republici Srbiji. Ona je navela da MDULS daje podršku radu SKGO Mreže za romska pitanja od njenog osnivanja i navela da je ova Mreža veoma značajna jer predstavlja platformu za međuresornu saradnju i vezu sa lokalnim samoupravama, romskom nacionalnom zajednicom i međunarodnim parterima. Antić je istakla da je Ministarstvo pripremilo Nacrt zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, veoma važan propis koji utvrđuje afirmativne mere za nacionalne manjine i daje osnov da i drugi propisi na jedan afirmativan način pristupe rešavanju ovih pitanja.U nastavku skupa, prisutni su imali priliku da se upoznaju sa programom „Podrška EU inkluziji Roma – Osnaživanje lokalnih zajednica za inkluziju Roma“-IPA 2016, projektom „Stanovanje Roma – EU podrška inkluziji Roma i Romkinja – Tehnička pomoć za unapređenje životnih i stambenih uslova romske populacije u neformalnim naseljima – IPA 2013“ , primerom dobre prakse iz grada Vršca i primerom “El sistema” gde je muzika priznata kao faktor socijalnog razvoja u najvišem smislu, prenoseći najviše vrednosti, solidarnost, harmoniju i uzajamno razumevanje.Sa sajta SKGO

 

Categories: Društvo

Leave a Reply